γονεῦσιν
Englishman's Concordance
γονεῦσιν (goneusin) — 5 Occurrences

Romans 1:30 N-DMP
GRK: ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς
NAS: of evil, disobedient to parents,
KJV: disobedient to parents,
INT: inventors of evil things to parents disobedient

2 Corinthians 12:14 N-DMP
GRK: τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν ἀλλὰ
NAS: to save up for [their] parents, but parents
KJV: to lay up for the parents, but
INT: children for the parents to treasure up but

Ephesians 6:1 N-DMP
GRK: ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν
NAS: obey your parents in the Lord,
KJV: obey your parents in the Lord:
INT: obey the parents of you in

Colossians 3:20 N-DMP
GRK: ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα
NAS: be obedient to your parents in all things,
KJV: obey [your] parents in
INT: obey the parents in all things

2 Timothy 3:2 N-DMP
GRK: ὑπερήφανοι βλάσφημοι γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀχάριστοι
NAS: disobedient to parents, ungrateful,
KJV: disobedient to parents, unthankful,
INT: proud evil speakers to parents disobedient ungrateful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page