γόνατα
Englishman's Concordance
γόνατα (gonata) — 8 Occurrences

Mark 15:19 N-ANP
GRK: τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
NAS: and spitting on Him, and kneeling and bowing before
KJV: bowing [their] knees worshipped
INT: bending the knees knelt down to him

Luke 22:41 N-ANP
GRK: θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο
NAS: throw, and He knelt down
INT: having fallen on the knees he prayed

Acts 7:60 N-ANP
GRK: δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ
NAS: falling on his knees, he cried
INT: moreover the knees he cried with a voice

Acts 9:40 N-ANP
GRK: θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ
NAS: them all out and knelt down
INT: having bowed the knees he prayed And

Acts 20:36 N-ANP
GRK: θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν
NAS: these things, he knelt down
KJV: spoken, he kneeled down, and prayed
INT: having bowed the knee of him with

Acts 21:5 N-ANP
GRK: θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν
NAS: [we were] out of the city. After kneeling down
INT: having bowed the knees on the

Ephesians 3:14 N-ANP
GRK: κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς
NAS: I bow my knees before
KJV: I bow my knees unto the Father
INT: I bow the knees of me to

Hebrews 12:12 N-ANP
GRK: τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε
NAS: that are weak and the knees that are feeble,
KJV: and the feeble knees;
INT: the enfeebled knees lift up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page