γραμματεῖς
Englishman's Concordance
γραμματεῖς (grammateis) — 40 Occurrences

Matthew 2:4 N-AMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ
NAS: the chief priests and scribes of the people,
KJV: and scribes of the people
INT: chief priests and scribes of the people

Matthew 7:29 N-NMP
GRK: ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
NAS: authority, and not as their scribes.
KJV: not as the scribes.
INT: as the scribes of them

Matthew 15:1 N-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες
NAS: some Pharisees and scribes came
KJV: came to Jesus scribes and Pharisees,
INT: Pharisees and scribes saying

Matthew 17:10 N-NMP
GRK: οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι
NAS: then do the scribes say
KJV: then say the scribes that Elias
INT: then the scribes say that

Matthew 21:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια
NAS: But when the chief priests and the scribes saw
KJV: and scribes saw
INT: and the scribes the wonders

Matthew 23:2 N-NMP
GRK: ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: saying: The scribes and the Pharisees
KJV: Saying, The scribes and the Pharisees
INT: have sat down the scribes and the

Matthew 23:13 N-VMP
GRK: δὲ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
NAS: But woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: woe unto you, scribes and Pharisees,
INT: moreover to you scribes and Pharisees

Matthew 23:14 Noun-VMP
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
KJV: Woe unto you, scribes and Pharisees,
INT: Woe to you scribes and Pharisees

Matthew 23:15 N-VMP
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes and Pharisees,
INT: Woe to you scribes and Pharisees

Matthew 23:23 N-VMP
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes and Pharisees,
INT: Woe to you scribes and Pharisees

Matthew 23:25 N-VMP
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes and Pharisees,
INT: Woe to you scribes and Pharisees

Matthew 23:27 N-VMP
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes and Pharisees,
INT: Woe to you scribes and Pharisees

Matthew 23:29 N-VMP
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes and Pharisees,
INT: Woe to you scribes and Pharisees

Matthew 23:34 N-AMP
GRK: σοφοὺς καὶ γραμματεῖς ἐξ αὐτῶν
NAS: and wise men and scribes; some
KJV: wise men, and scribes: and [some] of
INT: wise [men] and scribes some of them

Matthew 26:57 N-NMP
GRK: ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: where the scribes and the elders
KJV: where the scribes and
INT: where the scribes and the

Mark 1:22 N-NMP
GRK: ὡς οἱ γραμματεῖς
NAS: authority, and not as the scribes.
KJV: not as the scribes.
INT: as the scribes

Mark 2:16 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων
NAS: When the scribes of the Pharisees saw
KJV: And when the scribes and Pharisees
INT: And the scribes the Pharisees

Mark 3:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ
NAS: The scribes who came down
KJV: And the scribes which came down
INT: And the scribes the [ones] from

Mark 7:5 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς Διὰ τί
NAS: The Pharisees and the scribes asked
KJV: the Pharisees and scribes asked him,
INT: and the scribes because of why

Mark 9:11 N-NMP
GRK: λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν
NAS: Him, saying, [Why is it] that the scribes say
KJV: Why say the scribes that Elias
INT: say the scribes that Elijah

Mark 9:14 N-AMP
GRK: αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς
NAS: around them, and [some] scribes arguing
KJV: and the scribes questioning
INT: them and scribes arguing with

Mark 11:18 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἐζήτουν
NAS: The chief priests and the scribes heard
KJV: And the scribes and chief priests
INT: and the scribes and they sought

Mark 11:27 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: the chief priests and the scribes and the elders
KJV: and the scribes, and
INT: and the scribes and the

Mark 12:35 N-NMP
GRK: λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ
NAS: How [is it that] the scribes say
KJV: How say the scribes that Christ
INT: say the scribes that the

Mark 14:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν
NAS: and the chief priests and the scribes were seeking
KJV: and the scribes sought
INT: and the scribes how him

Mark 14:53 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς
NAS: and the elders and the scribes gathered together.
KJV: the elders and the scribes.
INT: and the scribes

Luke 5:21 N-NMP
GRK: διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: The scribes and the Pharisees began
KJV: And the scribes and the Pharisees
INT: to reason the scribes and the

Luke 5:30 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς
NAS: The Pharisees and their scribes [began] grumbling
KJV: But their scribes and Pharisees
INT: and the scribes of them at

Luke 6:7 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: The scribes and the Pharisees
KJV: And the scribes and Pharisees
INT: him the scribes and the

Luke 11:53 N-NMP
GRK: ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: there, the scribes and the Pharisees
KJV: them, the scribes and
INT: began the scribes and the

Luke 15:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι
NAS: the Pharisees and the scribes [began] to grumble,
KJV: and scribes murmured,
INT: and the scribes saying

Luke 19:47 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν
NAS: but the chief priests and the scribes and the leading men
KJV: and the scribes and
INT: and the scribes were seeking him

Luke 20:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς
NAS: the chief priests and the scribes with the elders
KJV: and the scribes came upon
INT: and the scribes with the

Luke 20:19 N-NMP
GRK: ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: The scribes and the chief priests
KJV: and the scribes the same
INT: sought the scribes and the

Luke 22:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς
NAS: The chief priests and the scribes were seeking
KJV: and scribes sought
INT: and the scribes the how

Luke 22:66 N-NMP
GRK: τε καὶ γραμματεῖς καὶ ἀπήγαγον
NAS: chief priests and scribes, and they led Him away
KJV: and the scribes came together,
INT: both and scribes and they led

Luke 23:10 N-NMP
GRK: καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες
NAS: And the chief priests and the scribes were standing
KJV: and scribes stood
INT: and the scribes violently accusing

John 8:3 N-NMP
GRK: δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
NAS: The scribes and the Pharisees brought
KJV: And the scribes and Pharisees
INT: moreover the scribes and the

Acts 4:5 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς γραμματεῖς ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: and elders and scribes were gathered together
KJV: elders, and scribes,
INT: and the scribes at Jerusalem

Acts 6:12 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ ἐπιστάντες
NAS: the elders and the scribes, and they came
KJV: and the scribes, and
INT: and the scribes and having come upon [him]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page