1119. γόνυ (gonu)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1119. γόνυ (gonu) — 12 Occurrences

Mark 15:19 N-ANP
GRK: τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
NAS: and spitting on Him, and kneeling and bowing before
KJV: bowing [their] knees worshipped
INT: bending the knees knelt down to him

Luke 5:8 N-DNP
GRK: προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων
NAS: at Jesus' feet, saying,
KJV: Jesus' knees, saying,
INT: fell at the knees of Jesus saying

Luke 22:41 N-ANP
GRK: θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο
NAS: throw, and He knelt down
INT: having fallen on the knees he prayed

Acts 7:60 N-ANP
GRK: δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ
NAS: falling on his knees, he cried
INT: moreover the knees he cried with a voice

Acts 9:40 N-ANP
GRK: θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ
NAS: them all out and knelt down
INT: having bowed the knees he prayed And

Acts 20:36 N-ANP
GRK: θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν
NAS: these things, he knelt down
KJV: spoken, he kneeled down, and prayed
INT: having bowed the knee of him with

Acts 21:5 N-ANP
GRK: θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν
NAS: [we were] out of the city. After kneeling down
INT: having bowed the knees on the

Romans 11:4 N-ANS
GRK: οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ
NAS: WHO HAVE NOT BOWED THE KNEE TO BAAL.
KJV: bowed the knee to [the image of] Baal.
INT: not bowed a knee to Baal

Romans 14:11 N-NNS
GRK: κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα
NAS: EVERY KNEE SHALL BOW
KJV: every knee shall bow to me,
INT: will bow every knee and every

Ephesians 3:14 N-ANP
GRK: κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς
NAS: I bow my knees before
KJV: I bow my knees unto the Father
INT: I bow the knees of me to

Philippians 2:10 N-NNS
GRK: Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων
NAS: EVERY KNEE WILL BOW,
KJV: every knee should bow,
INT: of Jesus every knee should bow in heaven

Hebrews 12:12 N-ANP
GRK: τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε
NAS: that are weak and the knees that are feeble,
KJV: and the feeble knees;
INT: the enfeebled knees lift up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page