1120. γονυπετέω (gonupeteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1120. γονυπετέω (gonupeteó) — 4 Occurrences

Matthew 17:14 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
NAS: came up to Jesus, falling on his knees before Him and saying,
KJV: a [certain] man, kneeling down to him,
INT: to him a man kneeling down to him

Matthew 27:29 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ
NAS: in His right hand; and they knelt down before
KJV: and they bowed the knee before
INT: of him and having bowed the knees before him

Mark 1:40 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν καὶ γονυπετῶν καὶ λέγων
NAS: to Jesus, beseeching Him and falling on his knees before Him, and saying,
KJV: him, and kneeling down to him, and
INT: him and kneeling down to him and saying

Mark 10:17 V-APA-NMS
GRK: εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα
NAS: ran up to Him and knelt before Him, and asked
KJV: running, and kneeled to him, and asked
INT: one and having knelt down to him asked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page