καπνοῦ
Englishman's Concordance
καπνοῦ (kapnou) — 5 Occurrences

Acts 2:19 N-GMS
GRK: καὶ ἀτμίδα καπνοῦ
NAS: AND FIRE, AND VAPOR OF SMOKE.
KJV: and vapour of smoke:
INT: and vapor of smoke

Revelation 9:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος
NAS: were darkened by the smoke of the pit.
KJV: by reason of the smoke of the pit.
INT: by the smoke of the pit

Revelation 9:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες
NAS: Then out of the smoke came locusts
KJV: out of the smoke locusts
INT: out of the smoke came forth locusts

Revelation 9:18 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ
NAS: by the fire and the smoke and the brimstone
KJV: and by the smoke, and by
INT: and the smoke and the

Revelation 15:8 N-GMS
GRK: ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς
NAS: was filled with smoke from the glory
KJV: was filled with smoke from
INT: the temple with smoke from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page