2586. καπνός (kapnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2586. καπνός (kapnos) — 13 Occurrences

Acts 2:19 N-GMS
GRK: καὶ ἀτμίδα καπνοῦ
NAS: AND FIRE, AND VAPOR OF SMOKE.
KJV: and vapour of smoke:
INT: and vapor of smoke

Revelation 8:4 N-NMS
GRK: ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων
NAS: And the smoke of the incense,
KJV: And the smoke of the incense,
INT: went up the smoke of the incense

Revelation 9:2 N-NMS
GRK: καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ
NAS: pit, and smoke went
KJV: there arose a smoke out of
INT: and there went up smoke out of of the

Revelation 9:2 N-NMS
GRK: φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης
NAS: like the smoke of a great
KJV: as the smoke of a great
INT: pit as [the] smoke of a furnace great

Revelation 9:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος
NAS: were darkened by the smoke of the pit.
KJV: by reason of the smoke of the pit.
INT: by the smoke of the pit

Revelation 9:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες
NAS: Then out of the smoke came locusts
KJV: out of the smoke locusts
INT: out of the smoke came forth locusts

Revelation 9:17 N-NMS
GRK: πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον
NAS: proceed fire and smoke and brimstone.
KJV: fire and smoke and brimstone.
INT: fire and smoke and brimstone

Revelation 9:18 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ
NAS: by the fire and the smoke and the brimstone
KJV: and by the smoke, and by
INT: and the smoke and the

Revelation 14:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ
NAS: And the smoke of their torment goes
KJV: And the smoke of their torment
INT: And the smoke of the torment

Revelation 15:8 N-GMS
GRK: ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς
NAS: was filled with smoke from the glory
KJV: was filled with smoke from
INT: the temple with smoke from the

Revelation 18:9 N-AMS
GRK: βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως
NAS: they see the smoke of her burning,
KJV: they shall see the smoke of her
INT: they see the smoke of the burning

Revelation 18:18 N-AMS
GRK: βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως
NAS: out as they saw the smoke of her burning,
KJV: when they saw the smoke of her
INT: seeing the smoke of the burning

Revelation 19:3 N-NMS
GRK: καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει
NAS: Hallelujah! HER SMOKE RISES
KJV: And her smoke rose up for
INT: And the smoke of her goes up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page