κατηρτισμένος
Englishman's Concordance
κατηρτισμένος (katērtismenos) — 1 Occurrence

Luke 6:40 V-RPM/P-NMS
GRK: τὸν διδάσκαλον κατηρτισμένος δὲ πᾶς
NAS: but everyone, after he has been fully trained, will be like
KJV: every one that is perfect shall be
INT: the teacher fully trained moreover every one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page