κατασείσας
Englishman's Concordance
κατασείσας (kataseisas) — 3 Occurrences

Acts 12:17 V-APA-NMS
GRK: κατασείσας δὲ αὐτοῖς
NAS: But motioning to them with his hand
KJV: But he, beckoning unto them
INT: having made a sign moreover to them

Acts 13:16 V-APA-NMS
GRK: Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ
NAS: stood up, and motioning with his hand
KJV: and beckoning with [his] hand
INT: Paul and having made a sign with the hand

Acts 19:33 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα
NAS: had put him forward; and having motioned with his hand,
KJV: Alexander beckoned with the hand,
INT: and Alexander having made a sign with the hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page