2675. καταρτίζω (katartizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2675. καταρτίζω (katartizó) — 13 Occurrences

Matthew 4:21 V-PPA-AMP
GRK: πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα
NAS: their father, mending their nets;
KJV: their father, mending their nets;
INT: father of them mending the nets

Matthew 21:16 V-AIM-2S
GRK: καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον
NAS: AND NURSING BABIES YOU HAVE PREPARED PRAISE
KJV: sucklings thou hast perfected praise?
INT: and infants you have ordained praise

Mark 1:19 V-PPA-AMP
GRK: τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα
NAS: in the boat mending the nets.
KJV: were in the ship mending their nets.
INT: the boat mending the nets

Luke 6:40 V-RPM/P-NMS
GRK: τὸν διδάσκαλον κατηρτισμένος δὲ πᾶς
NAS: but everyone, after he has been fully trained, will be like
KJV: every one that is perfect shall be
INT: the teacher fully trained moreover every one

Romans 9:22 V-RPM/P-ANP
GRK: σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν
NAS: of wrath prepared for destruction?
KJV: of wrath fitted to
INT: vessels of wrath fitted for destruction

1 Corinthians 1:10 V-RPM/P-NMP
GRK: ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ
NAS: among you, but that you be made complete in the same
KJV: [that] ye be perfectly joined together in
INT: you be moreover knit together in the

2 Corinthians 13:11 V-PMM/P-2P
GRK: ἀδελφοί χαίρετε καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε τὸ
NAS: rejoice, be made complete, be comforted,
KJV: farewell. Be perfect, be of good comfort,
INT: brothers rejoice be perfected be encouraged the

Galatians 6:1 V-PMA-2P
GRK: οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον
NAS: you who are spiritual, restore such a one
KJV: are spiritual, restore such an one
INT: the spiritual [ones] restore the such a one

1 Thessalonians 3:10 V-ANA
GRK: πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα
NAS: your face, and may complete what is lacking
KJV: and might perfect that which is lackingINT: face and to supply the things lacking

Hebrews 10:5 V-AIM-2S
GRK: σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι
NAS: BUT A BODY YOU HAVE PREPARED FOR ME;
KJV: but a body hast thou prepared me:
INT: a body however you did prepare me

Hebrews 11:3 V-RNM/P
GRK: Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας
NAS: that the worlds were prepared by the word
KJV: that the worlds were framed by the word
INT: By faith we understand to have been formed the worlds

Hebrews 13:21 V-AOA-3S
GRK: καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν
NAS: equip you in every good thing
KJV: Make you perfect in every
INT: perfect you in

1 Peter 5:10 V-FIA-3S
GRK: παθόντας αὐτὸς καταρτίσει στηρίξει σθενώσει
NAS: will Himself perfect, confirm,
KJV: you perfect, stablish,
INT: [you] having suffered himself may he thoroughly prepare may he establish may he strengthen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page