κρίνεσθαι
Englishman's Concordance
κρίνεσθαι (krinesthai) — 5 Occurrences

Acts 25:10 V-PNM/P
GRK: με δεῖ κρίνεσθαι Ἰουδαίους οὐδὲν
NAS: I ought to be tried. I have done
KJV: ought to be judged: to the Jews
INT: me it behoves to be judged To [the] Jews nothing

Acts 25:20 V-PNM/P
GRK: Ἰεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων
NAS: and there stand trial on these
KJV: and there be judged of
INT: Jerusalem and there to be judged concerning these things

Romans 3:4 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ κρίνεσθαί σε
NAS: AND PREVAIL WHEN YOU ARE JUDGED.
KJV: when thou art judged.
INT: in to be judged you

1 Corinthians 6:1 V-PNM/P
GRK: τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν
NAS: dare to go to law before
KJV: another, go to law before
INT: the other go to law before the

James 2:12 V-PNM/P
GRK: ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
NAS: act as those who are to be judged by [the] law
KJV: they that shall be judged by
INT: of freedom being about to be judged

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2919
115 Occurrences


ἔκρινα — 3 Occ.
ἔκρινας — 2 Occ.
ἔκρινεν — 2 Occ.
ἐκρινόμεθα — 1 Occ.
ἐκρίθη — 1 Occ.
ἐκρίθησαν — 2 Occ.
κέκρικα — 2 Occ.
κεκρίκατέ — 1 Occ.
κεκρίκει — 1 Occ.
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page