κρίνεται
Englishman's Concordance
κρίνεται (krinetai) — 5 Occurrences

John 3:18 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτὸν οὐ κρίνεται ὁ δὲ
NAS: He who believes in Him is not judged; he who does not believe
KJV: not condemned: but
INT: him not is judged he that however

Acts 26:8 V-PIM/P-3S
GRK: τί ἄπιστον κρίνεται παρ' ὑμῖν
NAS: Why is it considered incredible among
KJV: Why should it be thought a thing incredible
INT: Why incredible is it judged by you

1 Corinthians 6:2 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος
NAS: the world is judged by you, are you not competent
KJV: if the world shall be judged by you,
INT: by you is judged the world

1 Corinthians 6:6 V-PIM/P-3S
GRK: μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται καὶ τοῦτο
NAS: but brother goes to law with brother,
KJV: But brother goeth to law with brother,
INT: with brother goes to law and this

1 Corinthians 10:29 V-PIM/P-3S
GRK: ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης
NAS: is my freedom judged by another's
KJV: my liberty judged of anotherINT: freedom of me is judged by another's

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2919
115 Occurrences


ἔκρινα — 3 Occ.
ἔκρινας — 2 Occ.
ἔκρινεν — 2 Occ.
ἐκρινόμεθα — 1 Occ.
ἐκρίθη — 1 Occ.
ἐκρίθησαν — 2 Occ.
κέκρικα — 2 Occ.
κεκρίκατέ — 1 Occ.
κεκρίκει — 1 Occ.
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page