κρίνω
Englishman's Concordance
κρίνω (krinō) — 8 Occurrences

Luke 19:22 V-FIA-1S
GRK: στόματός σου κρίνω σε πονηρὲ
NAS: to him, 'By your own words I will judge you, you worthless
KJV: mouth will I judge thee,
INT: mouth of you I will judge you evil

John 5:30 V-PIA-1S
GRK: καθὼς ἀκούω κρίνω καὶ ἡ
NAS: As I hear, I judge; and My judgment
KJV: as I hear, I judge: and my
INT: even as I hear I judge and the

John 8:15 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα
NAS: to the flesh; I am not judging anyone.
KJV: the flesh; I judge no man.
INT: I not judge no one

John 8:16 V-PSA-1S
GRK: καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ
NAS: if I do judge, My judgment
KJV: if I judge, my judgment
INT: And if judge moreover I

John 12:47 V-FIA-1S
GRK: ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν οὐ
NAS: and does not keep them, I do not judge him; for I did not come
KJV: not, I judge him not:
INT: I not do judge him not

John 12:47 V-PSA-1S
GRK: ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον
NAS: him; for I did not come to judge the world,
KJV: not to judge the world, but
INT: I came that I might judge the world

Acts 7:7 V-FIA-1S
GRK: ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ ὁ
NAS: I MYSELF WILL JUDGE,' said
KJV: will I judge, said God:
INT: if they may be in bondage will judge I

Acts 15:19 V-PIA-1S
GRK: διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν
NAS: Therefore it is my judgment that we do not trouble
KJV: my sentence is, that we trouble
INT: Therefore I judge not to trouble

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2919
115 Occurrences


ἔκρινα — 3 Occ.
ἔκρινας — 2 Occ.
ἔκρινεν — 2 Occ.
ἐκρινόμεθα — 1 Occ.
ἐκρίθη — 1 Occ.
ἐκρίθησαν — 2 Occ.
κέκρικα — 2 Occ.
κεκρίκατέ — 1 Occ.
κεκρίκει — 1 Occ.
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page