κρίνει
Englishman's Concordance
κρίνει (krinei) — 13 Occurrences

John 5:22 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα ἀλλὰ
NAS: the Father judges anyone,
KJV: For the Father judgeth no man, but
INT: the Father judges no one but

John 7:51 V-PIA-3S
GRK: νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον
NAS: Our Law does not judge a man unless
KJV: our law judge [any] man, before
INT: law of us does judge the man

John 12:48 V-FIA-3S
GRK: ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν
NAS: is what will judge him at the last
KJV: the same shall judge him
INT: I spoke that will judge him in

Romans 2:16 V-FIA-3S
GRK: ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ θεὸς
NAS: God will judge the secrets
KJV: God shall judge the secrets
INT: day when will judge God

Romans 2:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ
NAS: the Law, will he not judge you who
KJV: the law, judge thee,
INT: and will judge the by

Romans 3:6 V-FIA-3S
GRK: ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς
NAS: how will God judge the world?
KJV: shall God judge the world?
INT: otherwise how will judge God

Romans 14:5 V-PIA-3S
GRK: μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ'
NAS: One person regards one day above
KJV: One man esteemeth one day above
INT: truly indeed judges a day [to be] above

Romans 14:5 V-PIA-3S
GRK: ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν
NAS: another, another regards every day
KJV: another esteemeth every day
INT: one moreover judges every day [to be alike]

1 Corinthians 5:13 V-FIA-3S
GRK: ὁ θεὸς κρίνει ἐξάρατε τὸν
NAS: God judges. REMOVE
KJV: God judgeth. Therefore
INT: God will judge you shall put out the

Hebrews 10:30 V-FIA-3S
GRK: καὶ πάλιν Κρινεῖ Κύριος τὸν
NAS: THE LORD WILL JUDGE HIS PEOPLE.
KJV: The Lord shall judge his
INT: and again will judge [the] Lord the

Hebrews 13:4 V-FIA-3S
GRK: καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός
NAS: and adulterers God will judge.
KJV: adulterers God will judge.
INT: and adulterers will judge God

James 4:11 V-PIA-3S
GRK: νόμου καὶ κρίνει νόμον εἰ
NAS: the law and judges the law;
KJV: of the law, and judgeth the law: but
INT: [the] law and judges [the] law if

Revelation 19:11 V-PIA-3S
GRK: ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ
NAS: and in righteousness He judges and wages war.
KJV: righteousness he doth judge and
INT: in righteousness he judges and makes war

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2919
115 Occurrences


ἔκρινα — 3 Occ.
ἔκρινας — 2 Occ.
ἔκρινεν — 2 Occ.
ἐκρινόμεθα — 1 Occ.
ἐκρίθη — 1 Occ.
ἐκρίθησαν — 2 Occ.
κέκρικα — 2 Occ.
κεκρίκατέ — 1 Occ.
κεκρίκει — 1 Occ.
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνει — 13 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.
κρινόμενοι — 1 Occ.
κρινόμενος — 1 Occ.
κρίνοντα — 2 Occ.
κρίνοντες — 2 Occ.
κρίνοντι — 1 Occ.
κρινοῦμεν — 1 Occ.
κρινοῦσιν — 1 Occ.
κριθῆναι — 3 Occ.
κριθήσεσθε — 1 Occ.
κριθήσονται — 1 Occ.
κριθῆτε — 3 Occ.
κριθῶσι — 1 Occ.
κριθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
κέκρικεν — 1 Occ.
κεκριμένα — 1 Occ.
κέκριται — 2 Occ.
κρῖναι — 1 Occ.
κρίναντας — 1 Occ.
κρίναντες — 2 Occ.
κρίναντος — 1 Occ.
κρίνας — 1 Occ.
κρίνατε — 5 Occ.
κρίνῃ — 1 Occ.
κρίνειν — 5 Occ.
κρίνεις — 4 Occ.
κρίνεσθαι — 5 Occ.
κρίνεται — 5 Occ.
κρίνετε — 10 Occ.
κρινέτω — 2 Occ.
κρίνω — 8 Occ.
κρίνωμεν — 1 Occ.
κρίνων — 9 Occ.
κρίνομαι — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page