λίθος
Englishman's Concordance
λίθος (lithos) — 9 Occurrences

Matthew 24:2 N-NMS
GRK: ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
NAS: I say to you, not one stone here
KJV: be left here one stone upon another,
INT: shall be left here stone upon stone

Mark 13:2 N-NMS
GRK: ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
NAS: buildings? Not one stone will be left
KJV: not be left one stone upon another,
INT: shall be left here stone upon stone

Mark 16:4 N-NMS
GRK: ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ
NAS: up, they saw that the stone had been rolled away,
KJV: that the stone was rolled away:
INT: has been rolled away the stone it was indeed

Luke 17:2 N-NMS
GRK: αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται
NAS: for him if a millstone were hung
INT: for him if stone of a mill is put

Luke 21:6 N-NMS
GRK: οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ
NAS: there will not be left one stone upon another
KJV: not be left one stone upon another,
INT: not will be left stone upon stone

John 11:38 N-NMS
GRK: σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ'
NAS: it was a cave, and a stone was lying
KJV: a cave, and a stone lay upon
INT: a cave and a stone was lying upon

Acts 4:11 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς
NAS: He is the STONE WHICH WAS REJECTED
KJV: is the stone which
INT: is the stone having been rejected

1 Peter 2:7 N-NMS
GRK: ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: who disbelieve, THE STONE WHICH
KJV: unto them which be disobedient, the stone which
INT: to [those] disobeying however [the] stone which rejected

1 Peter 2:8 N-NMS
GRK: καὶ λίθος προσκόμματος καὶ
NAS: and, A STONE OF STUMBLING AND A ROCK
KJV: And a stone of stumbling, and
INT: and a stone of stumbling and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page