λίμνην
Englishman's Concordance
λίμνην (limnēn) — 8 Occurrences

Luke 5:1 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ
NAS: He was standing by the lake of Gennesaret;
KJV: stood by the lake of Gennesaret,
INT: by the lake of Gennesaret

Luke 5:2 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν λίμνην οἱ δὲ
NAS: lying at the edge of the lake; but the fishermen
KJV: by the lake: but
INT: by the lake but

Luke 8:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν λίμνην καὶ συνεπληροῦντο
NAS: descended on the lake, and they [began] to be swamped
KJV: on the lake; and
INT: on the lake and they were being swamped

Luke 8:33 N-AFS
GRK: εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη
NAS: the steep bank into the lake and was drowned.
KJV: place into the lake, and
INT: into the lake and were drowned

Revelation 19:20 N-AFS
GRK: εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς
NAS: alive into the lake of fire
KJV: alive into a lake of fire burning
INT: into the lake of fire

Revelation 20:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς
NAS: them was thrown into the lake of fire
KJV: was cast into the lake of fire and
INT: into the lake of fire

Revelation 20:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός
NAS: were thrown into the lake of fire.
KJV: were cast into the lake of fire. This
INT: into the lake of fire

Revelation 20:15 N-AFS
GRK: εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός
NAS: he was thrown into the lake of fire.
KJV: was cast into the lake of fire.
INT: into the lake of fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page