λίθον
Englishman's Concordance
λίθον (lithon) — 26 Occurrences

Matthew 4:6 N-AMS
GRK: προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα
NAS: YOUR FOOT AGAINST A STONE.'
KJV: foot against a stone.
INT: you strike against a stone the foot

Matthew 7:9 N-AMS
GRK: ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ
NAS: for a loaf, will give him a stone?
KJV: will he give him a stone?
INT: bread not a stone will he give him

Matthew 21:42 N-AMS
GRK: ταῖς γραφαῖς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: in the Scriptures, THE STONE WHICH
KJV: the scriptures, The stone which
INT: the Scriptures [The] stone which rejected

Matthew 21:44 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται
NAS: on this stone will be broken to pieces;
KJV: on this stone shall be broken: but
INT: on the stone this will be broken

Matthew 24:2 N-AMS
GRK: λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ
NAS: will be left upon another, which
KJV: one stone upon another, that shall
INT: stone upon stone which not

Matthew 27:60 N-AMS
GRK: καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ
NAS: a large stone against the entrance
KJV: a great stone to the door
INT: and having rolled a stone great to the

Matthew 27:66 N-AMS
GRK: σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς
NAS: they set a seal on the stone.
KJV: sealing the stone, and setting
INT: having sealed the stone with the

Matthew 28:2 N-AMS
GRK: ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο
NAS: and rolled away the stone and sat
KJV: and rolled back the stone from
INT: rolled away the stone and was sitting

Mark 12:10 N-AMS
GRK: ταύτην ἀνέγνωτε Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: Scripture: THE STONE WHICH
KJV: scripture; The stone which
INT: this did you read [The] stone which rejected

Mark 13:2 N-AMS
GRK: λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ
NAS: will be left upon another which
KJV: one stone upon another, that shall
INT: stone upon stone which no

Mark 15:46 N-AMS
GRK: καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν
NAS: and he rolled a stone against
KJV: and rolled a stone unto the door
INT: and he rolled a stone to the

Mark 16:3 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς
NAS: will roll away the stone for us from the entrance
KJV: us away the stone from the door
INT: for us the stone out of the

Luke 4:11 N-AMS
GRK: προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα
NAS: YOUR FOOT AGAINST A STONE.'
KJV: foot against a stone.
INT: you strike against a stone the foot

Luke 19:44 N-AMS
GRK: οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον
NAS: you, and they will not leave in you one stone upon another,
KJV: in thee one stone upon another;
INT: not will leave a stone upon a stone

Luke 19:44 N-AMS
GRK: λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί
NAS: in you one stone upon another, because
KJV: upon another; because
INT: a stone upon a stone in you

Luke 20:17 N-AMS
GRK: γεγραμμένον τοῦτο Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: that is written: THE STONE WHICH
KJV: that is written, The stone which
INT: has been written this [The] stone which rejected

Luke 20:18 N-AMS
GRK: ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται ἐφ'
NAS: who falls on that stone will be broken to pieces;
KJV: upon that stone shall be broken; but
INT: that stone will be broken on

Luke 24:2 N-AMS
GRK: δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ
NAS: And they found the stone rolled away
KJV: they found the stone rolled away
INT: moreover the stone rolled away from

John 8:7 N-AMS
GRK: αὐτὴν βαλέτω λίθον
NAS: to throw a stone at her.
KJV: first cast a stone at her.
INT: her let him cast stone

John 11:39 N-AMS
GRK: Ἄρατε τὸν λίθον λέγει αὐτῷ
NAS: Remove the stone. Martha,
KJV: Take ye away the stone. Martha,
INT: Take away the stone Says to him

John 11:41 N-AMS
GRK: οὖν τὸν λίθον ὁ δὲ
NAS: So they removed the stone. Then Jesus
KJV: they took away the stone [from the place] where
INT: therefore the stone moreover

John 20:1 N-AMS
GRK: βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ
NAS: and saw the stone [already] taken away
KJV: and seeth the stone taken away from
INT: sees the stone taken away from

Romans 9:33 N-AMS
GRK: ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ
NAS: IN ZION A STONE OF STUMBLING
KJV: in Sion a stumblingstone and rock
INT: in Zion a stone of stumbling and

1 Peter 2:4 N-AMS
GRK: ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα ὑπὸ
NAS: to Him as to a living stone which has been rejected
KJV: [as unto] a living stone, disallowed
INT: whom coming a stone living by

1 Peter 2:6 N-AMS
GRK: ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον
NAS: A CHOICE STONE, A PRECIOUS
KJV: a chief corner stone, elect,
INT: in Zion a stone chosen corner

Revelation 18:21 N-AMS
GRK: ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον
NAS: angel took up a stone like a great
KJV: angel took up a stone like a great
INT: angel strong a stone as a millstone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page