Μαρίας
Englishman's Concordance
Μαρίας (Marias) — 7 Occurrences

Matthew 1:16 N-GFS
GRK: τὸν ἄνδρα Μαρίας ἐξ ἧς
NAS: the husband of Mary, by whom
KJV: Joseph the husband of Mary, of whom
INT: the husband of Mary of whom

Matthew 1:18 N-GFS
GRK: μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ
NAS: when His mother Mary had been betrothed
KJV: mother Mary was espoused
INT: mother of him Mary to Joseph

Matthew 2:11 N-GFS
GRK: παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς
NAS: the Child with Mary His mother;
KJV: the young child with Mary his mother,
INT: child with Mary the mother

Mark 6:3 N-GFS
GRK: υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς
NAS: the son of Mary, and brother
KJV: the son of Mary,
INT: son the of Mary and brother

Luke 1:41 N-GFS
GRK: ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ
NAS: heard Mary's greeting,
KJV: the salutation of Mary, the babe
INT: greeting of Mary Elizabeth

John 11:1 N-GFS
GRK: τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας
NAS: the village of Mary and her sister
KJV: the town of Mary and her
INT: the village of Mary and Martha

Acts 12:12 N-GFS
GRK: οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς
NAS: to the house of Mary, the mother
KJV: the house of Mary the mother
INT: house of Mary the mother

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page