ἐμαρτύρησεν
Englishman's Concordance
ἐμαρτύρησεν (emartyrēsen) — 5 Occurrences

John 1:32 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων
NAS: John testified saying, I have seen
KJV: And John bare record, saying,
INT: And bore witness John saying

John 4:44 V-AIA-3S
GRK: γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης
NAS: Himself testified that a prophet
KJV: himself testified, that
INT: indeed Jesus testified that a prophet

John 13:21 V-AIA-3S
GRK: πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν
NAS: in spirit, and testified and said,
KJV: in spirit, and testified, and said,
INT: in spirit and testified and said

Acts 15:8 V-AIA-3S
GRK: καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς
NAS: who knows the heart, testified to them giving
KJV: bare them witness, giving
INT: heart-knowing God bore witness to them having given

Revelation 1:2 V-AIA-3S
GRK: ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον
NAS: who testified to the word of God
KJV: Who bare record of the word of God,
INT: who testified the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3140
76 Occurrences


ἐμαρτυρήσαμεν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησάν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησεν — 5 Occ.
ἐμαρτυρήθη — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθησαν — 1 Occ.
Ἐμαρτύρει — 1 Occ.
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
ἐμαρτύρουν — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖ — 8 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.
μαρτυρεῖς — 1 Occ.
μαρτυρεῖται — 1 Occ.
μαρτυρεῖτε — 3 Occ.
μαρτυρῶ — 8 Occ.
μαρτυρῶν — 4 Occ.
μαρτυροῦμεν — 4 Occ.
μαρτυρουμένη — 2 Occ.
μαρτυρούμενός — 3 Occ.
μαρτυρουμένους — 1 Occ.
μαρτυροῦν — 1 Occ.
μαρτυροῦντες — 1 Occ.
μαρτυροῦντι — 1 Occ.
μαρτυρούντων — 1 Occ.
μαρτυροῦντος — 1 Occ.
μαρτυροῦσαι — 1 Occ.
μαρτυρούσης — 1 Occ.
μαρτυροῦσιν — 1 Occ.
μεμαρτύρηκα — 1 Occ.
μεμαρτύρηκας — 1 Occ.
μεμαρτύρηκεν — 5 Occ.
μεμαρτύρηται — 2 Occ.
Additional Entries
Μαρία — 18 Occ.
Μαριὰμ — 27 Occ.
Μαρίαν — 2 Occ.
Μαρίας — 7 Occ.
Μάρκον — 4 Occ.
Μάρκος — 3 Occ.
Μάρκου — 1 Occ.
μαρμάρου — 1 Occ.
ἐμαρτυρήσαμεν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησάν — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθη — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθησαν — 1 Occ.
Ἐμαρτύρει — 1 Occ.
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
ἐμαρτύρουν — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page