μαρτυρεῖ
Englishman's Concordance
μαρτυρεῖ (martyrei) — 8 Occurrences

John 1:15 V-PIA-3S
GRK: Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ
NAS: John testified about Him and cried
KJV: John bare witness of him,
INT: John witnesses concerning him

John 3:32 V-PIA-3S
GRK: ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ τὴν
NAS: and heard, of that He testifies; and no one
KJV: heard, that he testifieth; and no man
INT: heard this he testifies but the

John 5:32 V-PIA-3S
GRK: μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: which He gives about
KJV: the witness which he witnesseth of me
INT: witness which he witnesses concerning me

John 5:36 V-PIA-3S
GRK: ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: that I do-- testify about
KJV: I do, bear witness of me,
INT: which I do bear witness concerning me

John 8:18 V-PIA-3S
GRK: ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: who sent Me testifies about
KJV: that sent me beareth witness of me.
INT: myself and bears witness concerning me

John 10:25 V-PIA-3S
GRK: μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: name, these testify of Me.
KJV: name, they bear witness of me.
INT: of me these bear witness concerning me

Acts 22:5 V-PIA-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ
NAS: the Council of the elders can testify. From them I also
KJV: doth bear me witness, and all
INT: the high priest bears witness to me and

Hebrews 10:15 V-PIA-3S
GRK: Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν
NAS: also testifies to us; for after
KJV: Ghost also is a witness to us: for
INT: bears witness moreover to us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3140
76 Occurrences


ἐμαρτυρήσαμεν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησάν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησεν — 5 Occ.
ἐμαρτυρήθη — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθησαν — 1 Occ.
Ἐμαρτύρει — 1 Occ.
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
ἐμαρτύρουν — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖ — 8 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.
μαρτυρεῖς — 1 Occ.
μαρτυρεῖται — 1 Occ.
μαρτυρεῖτε — 3 Occ.
μαρτυρῶ — 8 Occ.
μαρτυρῶν — 4 Occ.
μαρτυροῦμεν — 4 Occ.
μαρτυρουμένη — 2 Occ.
μαρτυρούμενός — 3 Occ.
μαρτυρουμένους — 1 Occ.
μαρτυροῦν — 1 Occ.
μαρτυροῦντες — 1 Occ.
μαρτυροῦντι — 1 Occ.
μαρτυρούντων — 1 Occ.
μαρτυροῦντος — 1 Occ.
μαρτυροῦσαι — 1 Occ.
μαρτυρούσης — 1 Occ.
μαρτυροῦσιν — 1 Occ.
μεμαρτύρηκα — 1 Occ.
μεμαρτύρηκας — 1 Occ.
μεμαρτύρηκεν — 5 Occ.
μεμαρτύρηται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
ἐμαρτύρουν — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.
μαρτυρεῖς — 1 Occ.
μαρτυρεῖται — 1 Occ.
μαρτυρεῖτε — 3 Occ.
μαρτυρῶ — 8 Occ.
μαρτυρῶν — 4 Occ.
μαρτυροῦμεν — 4 Occ.
μαρτυρουμένη — 2 Occ.
μαρτυρούμενός — 3 Occ.
μαρτυρουμένους — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page