παρθένον
Englishman's Concordance
παρθένον (parthenon) — 5 Occurrences

Luke 1:27 N-AFS
GRK: πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ
NAS: to a virgin engaged to a man
KJV: To a virgin espoused to a man
INT: to a virgin betrothed to a man

1 Corinthians 7:36 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει
NAS: toward his virgin [daughter], if
KJV: his virgin, if
INT: to the virgin of him thinks

1 Corinthians 7:37 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιήσει
NAS: his own virgin [daughter], he will do
KJV: his virgin, doeth
INT: of himself virginity well he does

1 Corinthians 7:38 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ
NAS: his own virgin [daughter] in marriage
INT: the own virgin well does

2 Corinthians 11:2 N-AFS
GRK: ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι
NAS: you [as] a pure virgin.
KJV: [you as] a chaste virgin to Christ.
INT: to one husband a virgin pure to present [you]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page