παραστήσει
Englishman's Concordance
παραστήσει (parastēsei) — 3 Occurrences

Matthew 26:53 V-FIA-3S
GRK: μου καὶ παραστήσει μοι ἄρτι
NAS: and He will at once put at My disposal more
KJV: and he shall presently give me
INT: of me and he will furnish to me presently

1 Corinthians 8:8 V-FIA-3S
GRK: ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ
NAS: But food will not commend us to God;
KJV: But meat commendeth us not
INT: us not does commend to God

2 Corinthians 4:14 V-FIA-3S
GRK: ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν
NAS: with Jesus and will present us with you.
KJV: and shall present [us] with
INT: will raise up and will present with you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page