παρεστηκὼς
Englishman's Concordance
παρεστηκὼς (parestēkōs) — 3 Occurrences

Mark 15:39 V-RPA-NMS
GRK: κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας
NAS: When the centurion, who was standing right in front
KJV: which stood over
INT: centurion who stood by from opposite of

Luke 1:19 V-RPA-NMS
GRK: Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ
NAS: Gabriel, who stands in the presence
KJV: Gabriel, that stand in the presence
INT: Gabriel who stand before

John 18:22 V-RPA-NMS
GRK: εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν
NAS: of the officers standing nearby struck
KJV: of the officers which stood by struck
INT: having said one standing by of the officers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page