3936. παρίστημι, (paristémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3936. παρίστημι, (paristémi) — 41 Occurrences

Matthew 26:53 V-FIA-3S
GRK: μου καὶ παραστήσει μοι ἄρτι
NAS: and He will at once put at My disposal more
KJV: and he shall presently give me
INT: of me and he will furnish to me presently

Mark 4:29 V-RIA-3S
GRK: δρέπανον ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός
NAS: because the harvest has come.
KJV: because the harvest is come.
INT: sickle for has come the harvest

Mark 14:47 V-RPA-GMP
GRK: τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν
NAS: of those who stood by drew
KJV: of them that stood by drew
INT: a certain of those standing by having drawn the

Mark 14:69 V-RPA-DMP
GRK: λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος
NAS: to say to the bystanders, This
KJV: to say to them that stood by, This
INT: to say to those standing by This [one]

Mark 14:70 V-RPA-NMP
GRK: πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ
NAS: a little while the bystanders were again
KJV: after, they that stood by said
INT: again those standing by said

Mark 15:35 V-RPA-GMP
GRK: τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον
NAS: When some of the bystanders heard
KJV: some of them that stood by, when they heard
INT: some of those standing by having heard said

Mark 15:39 V-RPA-NMS
GRK: κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας
NAS: When the centurion, who was standing right in front
KJV: which stood over
INT: centurion who stood by from opposite of

Luke 1:19 V-RPA-NMS
GRK: Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ
NAS: Gabriel, who stands in the presence
KJV: Gabriel, that stand in the presence
INT: Gabriel who stand before

Luke 2:22 V-ANA
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ
NAS: Him up to Jerusalem to present Him to the Lord
KJV: Jerusalem, to present [him] to the Lord;
INT: to Jerusalem to present to the Lord

Luke 19:24 V-RPA-DMP
GRK: καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν Ἄρατε
NAS: he said to the bystanders, 'Take
KJV: he said unto them that stood by, Take
INT: And to those standing by he said Take

John 18:22 V-RPA-NMS
GRK: εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν
NAS: of the officers standing nearby struck
KJV: of the officers which stood by struck
INT: having said one standing by of the officers

John 19:26 V-RPA-AMS
GRK: τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα
NAS: He loved standing nearby, He said
KJV: the disciple standing by, whom
INT: the disciple standing by whom he loved

Acts 1:3 V-AIA-3S
GRK: οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα
NAS: He also presented Himself
KJV: To whom also he shewed himself alive
INT: to whom also he presented himself living

Acts 1:10 V-LIA-3P
GRK: ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν
NAS: in white clothing stood beside them.
KJV: two men stood by them in
INT: men two stood by them in

Acts 4:10 V-RIA-3S
GRK: τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν
NAS: by this [name] this man stands here before
KJV: doth this man stand here before you
INT: him this [man] stands before you

Acts 4:26 V-AIA-3P
GRK: παρέστησαν οἱ βασιλεῖς
NAS: OF THE EARTH TOOK THEIR STAND, AND THE RULERS
KJV: of the earth stood up, and
INT: Stood up the kings

Acts 9:39 V-AIA-3P
GRK: ὑπερῷον καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι
NAS: the widows stood beside him, weeping
KJV: all the widows stood by him weeping,
INT: upper room and stood by him all

Acts 9:41 V-AIA-3S
GRK: τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν
NAS: and widows, he presented her alive.
KJV: and widows, presented her alive.
INT: the widows he presented her living

Acts 23:2 V-RPA-DMP
GRK: ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν
NAS: those standing beside him to strike
KJV: commanded them that stood by him
INT: commanded those standing by him to strike

Acts 23:4 V-RPA-NMP
GRK: οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν Τὸν
NAS: But the bystanders said,
KJV: And they that stood by said,
INT: those who moreover stood by said The

Acts 23:24 V-ANA
GRK: κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες
NAS: [They were] also to provide mounts
KJV: And provide [them] beasts, that
INT: mounts moreover to have provided that having set on

Acts 23:33 V-AIA-3P
GRK: τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν
NAS: they also presented Paul
KJV: to the governor, presented Paul
INT: to the governor presented also

Acts 24:13 V-ANA
GRK: οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι
NAS: can they prove to you [the charges] of which
KJV: can they prove the things
INT: nor to prove are they able to you

Acts 27:23 V-AIA-3S
GRK: παρέστη γάρ μοι
NAS: and whom I serve stood before me,
KJV: For there stood by me this
INT: stood by indeed me

Acts 27:24 V-ANA
GRK: σε δεῖ παραστῆναι καὶ ἰδοὺ
NAS: you must stand before Caesar;
KJV: must be brought before Caesar:
INT: you must stand before and Behold

Romans 6:13 V-PMA-2P
GRK: μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη
NAS: and do not go on presenting the members
KJV: Neither yield ye your members
INT: Neither be yielding the members

Romans 6:13 V-AMA-2P
GRK: ἁμαρτίᾳ ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ
NAS: of unrighteousness; but present yourselves
KJV: but yield yourselves
INT: to sin but yield yourselves

Romans 6:16 V-PIA-2P
GRK: ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους
NAS: that when you present yourselves
KJV: to whom ye yield yourselves
INT: that to whom you yield yourselves servants

Romans 6:19 V-AIA-2P
GRK: ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη
NAS: For just as you presented your members
KJV: for as ye have yielded your members
INT: for as indeed you yielded the members

Romans 6:19 V-AMA-2P
GRK: οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη
NAS: so now present your members as slaves
KJV: even so now yield your members
INT: so now yield the members

Romans 12:1 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα
NAS: of God, to present your bodies
KJV: of God, that ye present your
INT: of God to present the bodies

Romans 14:10 V-FIM-1P
GRK: πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι
NAS: For we will all stand before the judgment seat
KJV: all stand before the judgment seat
INT: all indeed we will stand before the judgment seat

Romans 16:2 V-ASA-2P
GRK: ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν
NAS: of the saints, and that you help her in whatever
KJV: saints, and that ye assist her in
INT: of saints and you might assist her in

1 Corinthians 8:8 V-FIA-3S
GRK: ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ
NAS: But food will not commend us to God;
KJV: But meat commendeth us not
INT: us not does commend to God

2 Corinthians 4:14 V-FIA-3S
GRK: ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν
NAS: with Jesus and will present us with you.
KJV: and shall present [us] with
INT: will raise up and will present with you

2 Corinthians 11:2 V-ANA
GRK: παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ χριστῷ
NAS: so that to Christ I might present you [as] a pure
KJV: husband, that I may present [you as] a chaste
INT: a virgin pure to present [you] to Christ

Ephesians 5:27 V-ASA-3S
GRK: ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ
NAS: that He might present to Himself
KJV: That he might present it to himself
INT: that he might present it to himself

Colossians 1:22 V-ANA
GRK: τοῦ θανάτου παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους
NAS: death, in order to present you before
KJV: through death, to present you holy
INT: the death to present you holy

Colossians 1:28 V-ASA-1P
GRK: σοφίᾳ ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον
NAS: so that we may present every
KJV: wisdom; that we may present every man
INT: wisdom that we might present every man

2 Timothy 2:15 V-ANA
GRK: σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ
NAS: Be diligent to present yourself
KJV: Study to shew thyself approved
INT: yourself approved to present to God

2 Timothy 4:17 V-AIA-3S
GRK: κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν
NAS: But the Lord stood with me and strengthened
KJV: the Lord stood with me,
INT: [the] Lord me stood by and strengthened

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page