παρεστῶσιν
Englishman's Concordance
παρεστῶσιν (parestōsin) — 3 Occurrences

Mark 14:69 V-RPA-DMP
GRK: λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος
NAS: to say to the bystanders, This
KJV: to say to them that stood by, This
INT: to say to those standing by This [one]

Luke 19:24 V-RPA-DMP
GRK: καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν Ἄρατε
NAS: he said to the bystanders, 'Take
KJV: he said unto them that stood by, Take
INT: And to those standing by he said Take

Acts 23:2 V-RPA-DMP
GRK: ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν
NAS: those standing beside him to strike
KJV: commanded them that stood by him
INT: commanded those standing by him to strike

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page