παρειστήκεισαν
Englishman's Concordance
παρειστήκεισαν (pareistēkeisan) — 1 Occurrence

Acts 1:10 V-LIA-3P
GRK: ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν
NAS: in white clothing stood beside them.
KJV: two men stood by them in
INT: men two stood by them in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page