παραστησόμεθα
Englishman's Concordance
παραστησόμεθα (parastēsometha) — 1 Occurrence

Romans 14:10 V-FIM-1P
GRK: πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι
NAS: For we will all stand before the judgment seat
KJV: all stand before the judgment seat
INT: all indeed we will stand before the judgment seat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page