παραστήσωμεν
Englishman's Concordance
παραστήσωμεν (parastēsōmen) — 1 Occurrence

Colossians 1:28 V-ASA-1P
GRK: σοφίᾳ ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον
NAS: so that we may present every
KJV: wisdom; that we may present every man
INT: wisdom that we might present every man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page