παραστῆσαι
Englishman's Concordance
παραστῆσαι (parastēsai) — 7 Occurrences

Luke 2:22 V-ANA
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ
NAS: Him up to Jerusalem to present Him to the Lord
KJV: Jerusalem, to present [him] to the Lord;
INT: to Jerusalem to present to the Lord

Acts 23:24 V-ANA
GRK: κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες
NAS: [They were] also to provide mounts
KJV: And provide [them] beasts, that
INT: mounts moreover to have provided that having set on

Acts 24:13 V-ANA
GRK: οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι
NAS: can they prove to you [the charges] of which
KJV: can they prove the things
INT: nor to prove are they able to you

Romans 12:1 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα
NAS: of God, to present your bodies
KJV: of God, that ye present your
INT: of God to present the bodies

2 Corinthians 11:2 V-ANA
GRK: παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ χριστῷ
NAS: so that to Christ I might present you [as] a pure
KJV: husband, that I may present [you as] a chaste
INT: a virgin pure to present [you] to Christ

Colossians 1:22 V-ANA
GRK: τοῦ θανάτου παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους
NAS: death, in order to present you before
KJV: through death, to present you holy
INT: the death to present you holy

2 Timothy 2:15 V-ANA
GRK: σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ
NAS: Be diligent to present yourself
KJV: Study to shew thyself approved
INT: yourself approved to present to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page