πειράζοντες
Englishman's Concordance
πειράζοντες (peirazontes) — 6 Occurrences

Matthew 16:1 V-PPA-NMP
GRK: καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν
NAS: came up, and testing Jesus, they asked
KJV: came, and tempting desired him
INT: and Sadducees tempting [him] asked him

Matthew 19:3 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ
NAS: came to Jesus, testing Him and asking,
KJV: came unto him, tempting him, and
INT: to him Pharisees testing him and

Mark 8:11 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ οὐρανοῦ πειράζοντες αὐτόν
NAS: from heaven, to test Him.
KJV: from heaven, tempting him.
INT: heaven testing him

Mark 10:2 V-PPA-NMP
GRK: γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν
NAS: came up to Jesus, testing Him, and [began] to question
KJV: to put away [his] wife? tempting him.
INT: a wife to divorce testing him

Luke 11:16 V-PPA-NMP
GRK: ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ
NAS: Others, to test [Him], were demanding
KJV: And others, tempting [him], sought of
INT: others moreover testing a sign from

John 8:6 V-PPA-NMP
GRK: δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν ἵνα
NAS: this, testing Him, so
KJV: This they said, tempting him, that
INT: moreover they said testing him that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page