φίλος
Englishman's Concordance
φίλος (philos) — 8 Occurrences

Matthew 11:19 Adj-NMS
GRK: οἰνοπότης τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν
NAS: and a drunkard, a friend of tax collectors
KJV: a winebibber, a friend of publicans
INT: a drunkard of tax collectors a friend and of sinners

Luke 7:34 Adj-NMS
GRK: καὶ οἰνοπότης φίλος τελωνῶν καὶ
NAS: and a drunkard, a friend of tax collectors
KJV: a winebibber, a friend of publicans
INT: and a drunkard a friend of tax collectors and

Luke 11:6 Adj-NMS
GRK: ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο
NAS: for a friend of mine has come
KJV: For a friend of mine in
INT: since a friend of my is come

John 3:29 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου
NAS: is the bridegroom; but the friend of the bridegroom,
KJV: but the friend of the bridegroom,
INT: which moreover friend of the bridegroom

John 11:11 Adj-NMS
GRK: Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται
NAS: that He said to them, Our friend Lazarus
KJV: Our friend Lazarus
INT: Lazarus friend of us has fallen asleep

John 19:12 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος
NAS: you are no friend of Caesar;
KJV: not Caesar's friend: whosoever maketh
INT: not you are a friend of Ceasar

James 2:23 Adj-NMS
GRK: δικαιοσύνην καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη
NAS: and he was called the friend of God.
KJV: and he was called the Friend of God.
INT: righteousness and friend of God he was called

James 4:4 Adj-NMS
GRK: οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ
NAS: wishes to be a friend of the world
KJV: will be a friend of the world
INT: therefore be minded a friend to be of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page