πληρωθῶσιν
Englishman's Concordance
πληρωθῶσιν (plērōthōsin) — 5 Occurrences

Matthew 26:54 V-ASP-3P
GRK: πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
NAS: will the Scriptures be fulfilled, [which say] that it must
KJV: shall the scriptures be fulfilled, that
INT: How then should be fulfilled the Scriptures

Matthew 26:56 V-ASP-3P
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
NAS: has taken place to fulfill the Scriptures
KJV: of the prophets might be fulfilled. Then
INT: is come to pass that might be fulfilled the Scriptures

Mark 14:49 V-ASP-3P
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί
NAS: and you did not seize Me; but [this has] [taken place] to fulfill the Scriptures.
KJV: the scriptures must be fulfilled.
INT: but [it is] that might be fulfilled the Scriptures

Luke 21:24 V-ASP-3P
GRK: ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καὶ ἔσονται
NAS: of the Gentiles are fulfilled.
KJV: of the Gentiles be fulfilled.
INT: until one be fulfilled and be

Revelation 6:11 V-ASP-3P
GRK: μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ
NAS: even as they had been, would be completed also.
KJV: they [were], should be fulfilled.
INT: little until would be fulfilled both the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4137
88 Occurrences


ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπλήρωσεν — 4 Occ.
ἐπληρώθη — 7 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.
πεπληρωμένην — 1 Occ.
πεπληρωμένοι — 3 Occ.
πεπληρωμένους — 1 Occ.
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.
Additional Entries
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.
πλήρωμα — 12 Occ.
πληρώματα — 2 Occ.
πληρώματι — 1 Occ.
πληρώματος — 3 Occ.
πλησίον — 17 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page