πλησίον
Englishman's Concordance
πλησίον (plēsion) — 17 Occurrences

Matthew 5:43 Adv
GRK: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ
NAS: YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR and hate
KJV: thy neighbour, and
INT: You will love neighbor of you and

Matthew 19:19 Adv
GRK: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
NAS: and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
KJV: thy neighbour as
INT: You will love neighbor of you as

Matthew 22:39 Adv
GRK: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
NAS: it, 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.'
KJV: thy neighbour as
INT: You will love the neighbor of you as

Mark 12:31 Adv
GRK: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
NAS: YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.'
KJV: thy neighbour as
INT: You will love the neighbor of you as

Mark 12:33 Adv
GRK: ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν
NAS: AND TO LOVE ONE'S NEIGHBOR AS HIMSELF,
KJV: to love [his] neighbour as
INT: to love [one's] neighbor as oneself

Luke 10:27 Adv
GRK: καὶ τὸν πλησίον σου ὡς
NAS: YOUR MIND; AND YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
KJV: and thy neighbour as thyself.
INT: and the neighbor of you as

Luke 10:29 Adv
GRK: ἐστίν μου πλησίον
NAS: to Jesus, And who is my neighbor?
KJV: is my neighbour?
INT: is my neighbor

Luke 10:36 Adv
GRK: τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι
NAS: proved to be a neighbor to the man who fell
KJV: was neighbour unto him that fell
INT: three a neighbor seems to you

John 4:5 Adv
GRK: λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου
NAS: Sychar, near the parcel of ground
KJV: Sychar, near to the parcel of ground
INT: called Sychar near the plot of ground

Acts 7:27 Adv
GRK: ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν
NAS: But the one who was injuring his neighbor pushed him away,
KJV: he that did his neighbour wrong
INT: wronging the neighbor pushed away him

Romans 13:9 Adv
GRK: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
NAS: YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
KJV: thy neighbour as
INT: You will love the neighbor of you as

Romans 13:10 Adv
GRK: ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ
NAS: no wrong to a neighbor; therefore love
KJV: ill to his neighbour: therefore
INT: Love to the neighbor evil not

Romans 15:2 Adv
GRK: ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς
NAS: of us is to please his neighbor for his good,
KJV: please [his] neighbour for
INT: of us the neighbor let please unto

Galatians 5:14 Adv
GRK: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
NAS: in the [statement], YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.
KJV: thy neighbour as
INT: You will love the neighbor of you as

Ephesians 4:25 Adv
GRK: μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ ὅτι
NAS: EACH ONE [of you] WITH HIS NEIGHBOR, for we are members
KJV: with his neighbour: for we are
INT: with the neighbor of him because

James 2:8 Adv
GRK: Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
NAS: YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF,
KJV: thy neighbour as
INT: You will love neighbor of you as

James 4:12 Adv
GRK: κρίνων τὸν πλησίον
NAS: are you who judge your neighbor?
INT: judge the neighbor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page