πλήρωμα
Englishman's Concordance
πλήρωμα (plērōma) — 12 Occurrences

Matthew 9:16 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: garment; for the patch pulls away
KJV: for that which is put in to fill it up taketh
INT: indeed the patch of it from

Mark 2:21 N-NNS
GRK: αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ' αὐτοῦ
NAS: otherwise the patch pulls away
KJV: the new piece that filled it up taketh away
INT: tears away the filling up [piece] hereafter of it

Romans 11:12 N-NNS
GRK: μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν
NAS: more will their fulfillment be!
KJV: much more their fulness?
INT: more the fulfillment of them

Romans 11:25 N-NNS
GRK: οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν
NAS: until the fullness of the Gentiles
KJV: until the fulness of the Gentiles
INT: that the fullness of the Gentiles

Romans 13:10 N-NNS
GRK: οὐκ ἐργάζεται πλήρωμα οὖν νόμου
NAS: love is the fulfillment of [the] law.
KJV: love [is] the fulfilling of the law.
INT: not does work [the] fulfillment therefore of [the] law

1 Corinthians 10:26 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς
NAS: IS THE LORD'S, AND ALL IT CONTAINS.
KJV: and the fulness thereof.
INT: and the fullness of it

1 Corinthians 10:28 Noun-NNS
GRK: καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς
KJV: and the fulness thereof:
INT: and the fullness of it

Galatians 4:4 N-NNS
GRK: ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου
NAS: But when the fullness of the time
KJV: when the fulness of the time
INT: came the fullness of the time

Ephesians 1:23 N-NNS
GRK: αὐτοῦ τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ
NAS: is His body, the fullness of Him who fills
KJV: body, the fulness of him that filleth
INT: of him the fullness of him who

Ephesians 3:19 N-ANS
GRK: πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ
NAS: up to all the fullness of God.
KJV: with all the fulness of God.
INT: all the fullness of God

Colossians 1:19 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι
NAS: for all the fullness to dwell
KJV: should all fulness dwell;
INT: all the fullness to dwell

Colossians 2:9 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος
NAS: For in Him all the fullness of Deity
KJV: all the fulness of the Godhead
INT: all the fullness of the Deity

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page