πλοῖα
Englishman's Concordance
πλοῖα (ploia) — 6 Occurrences

Mark 4:36 N-NNP
GRK: καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ'
NAS: as He was; and other boats were with Him.
INT: also other boats were with

Luke 5:2 N-ANP
GRK: καὶ εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα
KJV: saw two ships standing by
INT: and he saw boats two lying

Luke 5:7 N-ANP
GRK: ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι
NAS: both of the boats, so
KJV: filled both the ships, so that they
INT: both the boats so that were sinking

Luke 5:11 N-ANP
GRK: καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν
NAS: When they had brought their boats to land,
KJV: when they had brought their ships to
INT: having brought the boats to the

James 3:4 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα
NAS: Look at the ships also,
KJV: also the ships, which though [they be]
INT: also the ships so great being

Revelation 18:19 N-ANP
GRK: ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ
NAS: all who had ships at sea became rich
KJV: all that had ships in the sea
INT: had the boats in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page