πλοίῳ
Englishman's Concordance
πλοίῳ (ploiō) — 14 Occurrences

Matthew 4:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου
NAS: his brother, in the boat with Zebedee
KJV: brother, in a ship with Zebedee
INT: in the boat with Zebedee

Matthew 14:13 N-DNS
GRK: ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον
NAS: from there in a boat to a secluded
KJV: thence by ship into a desert
INT: from there by boat to a secluded

Matthew 14:33 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ
NAS: And those who were in the boat worshiped
KJV: they that were in the ship came
INT: in the boat worshipped him

Mark 1:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ
NAS: were also in the boat mending
KJV: were in the ship mending
INT: [were] in the boat mending the

Mark 1:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν
NAS: Zebedee in the boat with the hired servants,
KJV: in the ship with
INT: in the boat with the

Mark 4:36 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ καὶ ἄλλα
NAS: they took Him along with them in the boat, just
KJV: he was in the ship. And there were
INT: in the boat also other

Mark 5:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς
NAS: again in the boat to the other side,
KJV: again by ship unto the other side,
INT: in the boat again to

Mark 6:32 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον
NAS: They went away in the boat to a secluded
KJV: a desert place by ship privately.
INT: by the boat into solitary

Mark 8:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ
NAS: one loaf in the boat with them.
KJV: had they in the ship with them
INT: in the boat

Luke 5:7 N-DNS
GRK: τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας
NAS: in the other boat for them to come
KJV: the other ship, that they should come
INT: the other boat that having come

Acts 27:2 N-DNS
GRK: ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντι
NAS: in an Adramyttian ship, which was about
KJV: entering into a ship of Adramyttium,
INT: Having gone on board moreover a ship of Adramyttium about

Acts 27:31 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι
NAS: remain in the ship, you yourselves
KJV: abide in the ship, ye cannot
INT: in the ship you to be saved

Acts 27:37 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πλοίῳ ὡς διακόσιαι
NAS: All of us in the ship were two hundred
KJV: in the ship two hundred
INT: in the ship thus two hundred

Acts 28:11 N-DNS
GRK: ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν
NAS: on an Alexandrian ship which had wintered
KJV: in a ship of Alexandria,
INT: we sailed in a ship which had wintered in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page