πλοίου
Englishman's Concordance
πλοίου (ploiou) — 12 Occurrences

Matthew 14:29 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος
NAS: got out of the boat, and walked
KJV: out of the ship, he walked
INT: from the boat Peter

Mark 5:2 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν
NAS: When He got out of the boat, immediately
KJV: out of the ship, immediately
INT: out of the boat immediately met

Mark 6:54 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες
NAS: When they got out of the boat, immediately
KJV: out of the ship, straightway
INT: out of the boat immediately having recognized

Luke 5:3 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς
NAS: the people from the boat.
KJV: the people out of the ship.
INT: from the boat he taught the

John 6:19 N-GNS
GRK: ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον καὶ
NAS: near to the boat; and they were frightened.
KJV: nigh unto the ship: and
INT: near the boat coming and

John 21:6 N-GNS
GRK: μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον
NAS: side of the boat and you will find
KJV: side of the ship, and
INT: side of the boat the net

Acts 27:10 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ
NAS: of the cargo and the ship, but also
KJV: of the lading and ship, but also
INT: and to the ship but also

Acts 27:15 N-GNS
GRK: δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ
NAS: and when the ship was caught
KJV: And when the ship was caught, and
INT: moreover the ship and not

Acts 27:19 N-GNS
GRK: σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν
NAS: day they threw the ship's tackle
KJV: the tackling of the ship.
INT: tackle of the ship they cast away

Acts 27:22 N-GNS
GRK: πλὴν τοῦ πλοίου
NAS: among you, but [only] of the ship.
KJV: you, but of the ship.
INT: only of the ship

Acts 27:30 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων
NAS: to escape from the ship and had let down
KJV: out of the ship, when
INT: out of the ship moreover having let down

Acts 27:44 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πλοίου καὶ οὕτως
NAS: on various things from the ship. And so
KJV: on [broken pieces] of the ship. And so
INT: from the ship and thus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page