πλούσιος
Englishman's Concordance
πλούσιος (plousios) — 13 Occurrences

Matthew 19:23 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται
NAS: to you, it is hard for a rich man to enter
KJV: That a rich man shall hardly
INT: to you that a rich man with difficulty will enter

Matthew 27:57 Adj-NMS
GRK: ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας
NAS: there came a rich man
KJV: was come, there came a rich man of
INT: came a man rich from Arimathea

Luke 16:1 Adj-NMS
GRK: τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν
NAS: to the disciples, There was a rich man
KJV: There was a certain rich man, which
INT: certain there was rich who had

Luke 16:19 Adj-NMS
GRK: τις ἦν πλούσιος καὶ ἐνεδιδύσκετο
NAS: Now there was a rich man,
KJV: There was a certain rich man, which
INT: certain there was rich and he was clothed in

Luke 16:22 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη
NAS: bosom; and the rich man also
KJV: bosom: the rich man also
INT: also the rich man and was buried

Luke 18:23 Adj-NMS
GRK: ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα
NAS: very sad, for he was extremely rich.
KJV: he was very rich.
INT: he was indeed rich extremely

Luke 19:2 Adj-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς πλούσιος
NAS: he was a chief tax collector and he was rich.
KJV: he was rich.
INT: and he [was] rich

2 Corinthians 8:9 Adj-NMS
GRK: ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν ἵνα
NAS: Christ, that though He was rich, yet for your sake
KJV: that, though he was rich, yet for your
INT: you he became poor rich being that

Ephesians 2:4 Adj-NMS
GRK: δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν
NAS: But God, being rich in mercy, because
KJV: God, who is rich in mercy,
INT: but God rich being in

James 1:10 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ
NAS: and the rich man [is to glory] in his humiliation,
KJV: But the rich, in that he
INT: he who [is] moreover rich in the

James 1:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς
NAS: too the rich man in the midst of his pursuits
KJV: also shall the rich man fade away in
INT: also the rich in the

Revelation 2:9 Adj-NMS
GRK: πτωχείαν ἀλλὰ πλούσιος εἶ καὶ
NAS: and your poverty (but you are rich), and the blasphemy
KJV: thou art rich) and
INT: poverty but rich you are and

Revelation 3:17 Adj-NMS
GRK: λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ
NAS: I am rich, and have become wealthy,
KJV: I am rich, and increased with goods,
INT: you say Rich I am and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page