John 4:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
He comesV-PIM/P-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
4172 [e]πόλιν
polin
a cityN-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
4540 [e]Σαμαρείας
Samareias
of SamariaN-GFS
3004 [e]λεγομένην
legomenēn
calledV-PPM/P-AFS
4965 [e]Συχὰρ,
Sychar
Sychar,N-AFS
4139 [e]πλησίον
plēsion
nearPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
5564 [e]χωρίου
chōriou
plot of groundN-GNS
3739 [e]
ho
thatRelPro-ANS
1325 [e]ἔδωκεν
edōken
had givenV-AIA-3S
2384 [e]Ἰακὼβ
Iakōb
JacobN-NMS
3588 [e]‹τῷ›
toArt-DMS
2501 [e]Ἰωσὴφ
Iōsēph
Joseph,N-DMS
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
5207 [e]υἱῷ
huiō
sonN-DMS
846 [e]αὐτοῦ·
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: Nestle 1904
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας λεγομένην Συχὰρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας / Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

John 4:5 Hebrew Bible
ויבא לעיר מערי שמרון ושמה סוכר היא ממול חלקת השדה אשר נתנה יעקב לבנו ליוסף׃

John 4:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪܝܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܫܟܪ ܥܠ ܓܢܒ ܩܪܝܬܐ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܤܦ ܒܪܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So He came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph;

King James Bible
Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.

Holman Christian Standard Bible
so He came to a town of Samaria called Sychar near the property that Jacob had given his son Joseph.
Treasury of Scripture Knowledge

the parcel.

Genesis 33:19 And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, …

Genesis 48:22 Moreover I have given to you one portion above your brothers, which …

Joshua 24:32 And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up …

Links
John 4:5John 4:5 NIVJohn 4:5 NLTJohn 4:5 ESVJohn 4:5 NASBJohn 4:5 KJVJohn 4:5 Bible AppsJohn 4:5 Biblia ParalelaJohn 4:5 Chinese BibleJohn 4:5 French BibleJohn 4:5 German BibleBible Hub
John 4:4
Top of Page
Top of Page