2384. Ἰακώβ (Iakób)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2384. Ἰακώβ (Iakób) — 27 Occurrences

Matthew 1:2 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ Ἰακὼβ δὲ
NAS: the father of Jacob, and Jacob
KJV: Isaac begat Jacob; and Jacob
INT: was father of Jacob Jacob moreover

Matthew 1:2 N
GRK: τὸν Ἰακώβ Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν
NAS: of Jacob, and Jacob the father
KJV: Jacob; and Jacob begat Judas
INT: Jacob Jacob moreover was father of

Matthew 1:15 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ
NAS: the father of Jacob.
KJV: Matthan begat Jacob;
INT: was father of Jacob

Matthew 1:16 N
GRK: Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν
NAS: Jacob was the father of Joseph
KJV: And Jacob begat Joseph
INT: Jacob moreover was father of

Matthew 8:11 N
GRK: Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ
NAS: Isaac and Jacob in the kingdom
KJV: Isaac, and Jacob, in the kingdom
INT: Issac and Jacob in the

Matthew 22:32 N
GRK: ὁ θεὸς Ἰακώβ οὐκ ἔστιν
NAS: AND THE GOD OF JACOB? He is not the God
KJV: and the God of Jacob? God is
INT: the God of Jacob Not He is

Mark 12:26 N
GRK: ὁ θεὸς Ἰακώβ
NAS: OF ISAAC, and the God of Jacob'?
KJV: and the God of Jacob?
INT: the God of Jacob

Luke 1:33 N
GRK: τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς
NAS: the house of Jacob forever,
KJV: over the house of Jacob for ever;
INT: the house of Jacob to the

Luke 3:34 N
GRK: τοῦ Ἰακώβ τοῦ Ἰσαάκ
NAS: the son of Jacob, the son of Isaac,
KJV: Which was [the son] of Jacob, which was [the son] of Isaac,
INT: of Jacob of Isaac

Luke 13:28 N
GRK: Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας
NAS: and Isaac and Jacob and all
KJV: Isaac, and Jacob, and all
INT: Isaac and Jacob and all

Luke 20:37 N
GRK: καὶ θεὸν Ἰακώβ
NAS: OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB.
KJV: and the God of Jacob.
INT: and God of Jacob

John 4:5 N
GRK: ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ
NAS: the parcel of ground that Jacob gave
KJV: that Jacob gave
INT: which gave Jacob to Joseph

John 4:6 N
GRK: πηγὴ τοῦ Ἰακώβ ὁ οὖν
NAS: and Jacob's well was there.
KJV: Now Jacob's well was
INT: well Jacob's Therefore

John 4:12 N
GRK: πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ ὃς ἔδωκεν
NAS: than our father Jacob, are You, who
KJV: than our father Jacob, which gave
INT: father of us Jacob who gave

Acts 3:13 N
GRK: ὁ θεὸς Ἰακώβ ὁ θεὸς
NAS: Isaac and Jacob, the God
KJV: of Isaac, and of Jacob, the God of our
INT: the God Jacob the God

Acts 7:8 N
GRK: Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ καὶ Ἰακὼβ
NAS: and Isaac [became the father of] Jacob, and Jacob
KJV: and Isaac [begat] Jacob; and Jacob
INT: Isaac [fathered] Jacob and Jacob

Acts 7:8 N
GRK: Ἰακώβ καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα
NAS: [became the father of] Jacob, and Jacob [of] the twelve
KJV: and Jacob [begat] the twelve
INT: Jacob and Jacob the twelve

Acts 7:12 N
GRK: ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία
NAS: But when Jacob heard
KJV: But when Jacob heard that there was
INT: having heard moreover Jacob [there] was grain

Acts 7:14 N
GRK: Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ τὸν πατέρα
NAS: [word] and invited Jacob his father
KJV: his father Jacob to [him], and all
INT: Joseph he called for Jacob the father

Acts 7:15 N
GRK: κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον
NAS: And Jacob went down to Egypt
KJV: So Jacob went down into
INT: went down moreover Jacob into Egypt

Acts 7:32 N
GRK: Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ ἔντρομος δὲ
NAS: AND ISAAC AND JACOB.' Moses
KJV: and the God of Jacob. Then Moses
INT: of Isaac and of Jacob trembling moreover

Acts 7:46 N
GRK: τῷ οἴκῳ Ἰακώβ
NAS: a dwelling place for the God of Jacob.
KJV: a tabernacle for the God of Jacob.
INT: for the house [of the God]of Jacob

Romans 9:13 N
GRK: γέγραπται Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα τὸν
NAS: as it is written, JACOB I LOVED,
KJV: it is written, Jacob have I loved,
INT: it has been written Jacob I loved

Romans 11:26 N
GRK: ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ
NAS: UNGODLINESS FROM JACOB.
KJV: ungodliness from Jacob:
INT: ungodliness from Jacob

Hebrews 11:9 N
GRK: Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων
NAS: with Isaac and Jacob, fellow heirs
KJV: and Jacob, the heirs with him
INT: Isaac and Jacob the joint-heirs

Hebrews 11:20 N
GRK: Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν
NAS: Isaac blessed Jacob and Esau, even
KJV: Isaac blessed Jacob and Esau
INT: Isaac Jacob and

Hebrews 11:21 N
GRK: Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον
NAS: By faith Jacob, as he was dying,
KJV: By faith Jacob, when he was a dying,
INT: By faith Jacob dying each

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page