πορφύραν
Englishman's Concordance
πορφύραν (porphyran) — 3 Occurrences

Mark 15:17 N-AFS
GRK: ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν
NAS: They dressed Him up in purple, and after twisting
KJV: him with purple, and
INT: they put on him purple [garment] and placed on

Mark 15:20 N-AFS
GRK: αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν
NAS: Him, they took the purple robe off
KJV: they took off the purple from him,
INT: him the purple [garment] and put on

Luke 16:19 N-AFS
GRK: καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον
NAS: and he habitually dressed in purple and fine linen,
KJV: was clothed in purple and
INT: and he was clothed in purple and fine linen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page