πορφυροῦν
Englishman's Concordance
πορφυροῦν (porphyroun) — 4 Occurrences

John 19:2 Adj-ANS
GRK: καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν
NAS: and put a purple robe
KJV: they put on him a purple robe,
INT: and a robe purple cast around him

John 19:5 Adj-ANS
GRK: καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον καὶ
NAS: of thorns and the purple robe.
KJV: of thorns, and the purple robe. And
INT: and the purple robe and

Revelation 17:4 Adj-ANS
GRK: ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον
NAS: was clothed in purple and scarlet,
INT: was clothed in purple and scarlet

Revelation 18:16 Adj-ANS
GRK: βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον
NAS: in fine linen and purple and scarlet,
KJV: fine linen, and purple, and scarlet,
INT: fine linen and purple and scarlet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page