ποσάκις
Englishman's Concordance
ποσάκις (posakis) — 3 Occurrences

Matthew 18:21 Adv
GRK: αὐτῷ Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς
NAS: to Him, Lord, how often shall my brother
KJV: Lord, how oft shall my
INT: to him master how often will sin against

Matthew 23:37 Adv
GRK: πρὸς αὐτὴν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν
NAS: who are sent to her! How often I wanted
KJV: thee, how often would I
INT: to her how often would I have gathered together

Luke 13:34 Adv
GRK: πρὸς αὐτήν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι
NAS: sent to her! How often I wanted
KJV: thee; how often would
INT: to her how often would I have gathered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page