πρεσβυτέρους
Englishman's Concordance
πρεσβυτέρους (presbyterous) — 12 Occurrences

Luke 7:3 Adj-AMP
GRK: πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων
NAS: some Jewish elders asking
KJV: him the elders of the Jews,
INT: to him elders of the Jews

Luke 22:52 Adj-AMP
GRK: ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους Ὡς ἐπὶ
NAS: of the temple and elders who had come
KJV: and the elders, which were come
INT: temple and elders As against

Acts 4:5 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς
NAS: their rulers and elders and scribes
KJV: rulers, and elders, and scribes,
INT: and the elders and the

Acts 6:12 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς
NAS: up the people, the elders and the scribes,
KJV: and the elders, and
INT: and the elders and the

Acts 11:30 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς
NAS: of Barnabas and Saul to the elders.
KJV: and sent it to the elders by the hands
INT: to the elders by [the] hand

Acts 14:23 Adj-AMP
GRK: κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ
NAS: When they had appointed elders for them in every
KJV: them elders in every
INT: in every church elders having prayed with

Acts 15:2 Adj-AMP
GRK: ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: to the apostles and elders concerning
KJV: the apostles and elders about this
INT: apostles and elders to Jerusalem

Acts 20:17 Adj-AMP
GRK: μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
NAS: and called to him the elders of the church.
KJV: and called the elders of the church.
INT: he called for the elders of the church

Titus 1:5 Adj-AMP
GRK: κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους ὡς ἐγώ
NAS: and appoint elders in every
KJV: and ordain elders in every city,
INT: in every city elders as I

James 5:14 Adj-AMP
GRK: προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
NAS: [Then] he must call for the elders of the church
KJV: let him call for the elders of the church;
INT: let him call to [him] the elders of the church

1 Peter 5:1 Adj-AMP
GRK: Πρεσβυτέρους οὖν ἐν
NAS: I exhort the elders among
KJV: The elders which are among you
INT: Elders therefore among

Revelation 4:4 Adj-AMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους
NAS: [I saw] twenty-four elders sitting,
KJV: and twenty elders sitting, clothed
INT: twenty four elders sitting clothed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page