προσερχόμενον
Englishman's Concordance
προσερχόμενον (proserchomenon) — 1 Occurrence

Hebrews 11:6 V-PPM/P-AMS
GRK: δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ θεῷ
NAS: to please [Him], for he who comes to God
KJV: [him]: for he that cometh to God
INT: it behoves him who draws near to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page