προσελθόντες
Englishman's Concordance
προσελθόντες (proselthontes) — 17 Occurrences

Matthew 8:25 V-APA-NMP
GRK: καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν
NAS: And they came to [Him] and woke
KJV: disciples came to [him], and awoke
INT: And having come to [him] they awoke him

Matthew 13:10 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: And the disciples came and said
KJV: the disciples came, and said
INT: And having come to [him] the disciples

Matthew 13:27 V-APA-NMP
GRK: προσελθόντες δὲ οἱ
NAS: of the landowner came and said
KJV: of the householder came and said
INT: Having come to [him] moreover the

Matthew 14:12 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples came and took away
KJV: disciples came, and took up
INT: And having come the disciples

Matthew 15:12 V-APA-NMP
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: the disciples came and said
KJV: Then came his disciples,
INT: Then having come to [him] this disciples

Matthew 15:23 V-APA-NMP
GRK: λόγον καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: And His disciples came and implored
KJV: his disciples came and besought him,
INT: a word And having come to [him] the disciples

Matthew 16:1 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι
NAS: and Sadducees came up, and testing
KJV: with the Sadducees came, and
INT: And having come to [him] the Pharisees

Matthew 17:19 V-APA-NMP
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
NAS: the disciples came to Jesus
KJV: Then came the disciples to Jesus
INT: Then having come the disciples

Matthew 26:50 V-APA-NMP
GRK: πάρει τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς
NAS: for. Then they came and laid
KJV: Then came they, and laid
INT: are you come Then having come to [him] they laid

Matthew 26:60 V-APA-NMP
GRK: ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο
NAS: came forward. But later
KJV: At the last came two false witnesses,
INT: at last moreover having come forward two

Matthew 26:73 V-APA-NMP
GRK: μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες
NAS: the bystanders came up and said
KJV: a while came unto [him] they that stood by,
INT: a little while also having come to [him] those who stood by

Mark 6:35 V-APA-NMP
GRK: πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ
NAS: His disciples came to Him and said,
KJV: his disciples came unto him, and said,
INT: late [it] being having come to him the

Mark 10:2 V-APA-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων
NAS: [Some] Pharisees came up to Jesus, testing
KJV: the Pharisees came to him, and asked
INT: And having come to [him] the Pharisees demanded

Luke 8:24 V-APA-NMP
GRK: προσελθόντες δὲ διήγειραν
NAS: They came to Jesus and woke
KJV: And they came to him, and awoke him,
INT: having come to [him] moreover they awoke

Luke 9:12 V-APA-NMP
GRK: ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ
NAS: and the twelve came and said
KJV: then came the twelve,
INT: began to decline having come moreover the

Luke 20:27 V-APA-NMP
GRK: Προσελθόντες δέ τινες
NAS: Now there came to Him some
KJV: Then came to [him] certain
INT: having come to [him] moreover some

Acts 23:14 V-APA-NMP
GRK: οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: They came to the chief priests
KJV: And they came to the chief priests and
INT: who having come to the chief priests

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page