προσελθὼν
Englishman's Concordance
προσελθὼν (proselthōn) — 23 Occurrences

Matthew 4:3 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων
NAS: And the tempter came and said
KJV: when the tempter came to him,
INT: And having come the tempter

Matthew 8:2 V-APA-NMS
GRK: ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ
NAS: And a leper came to Him and bowed down
INT: behold a leper having come worshipped him

Matthew 8:19 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς
NAS: a scribe came and said
KJV: scribe came, and said
INT: And having come to [him] one scribe

Matthew 18:21 V-APA-NMS
GRK: Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος
NAS: Peter came and said
KJV: Then came Peter to him,
INT: Then having come Peter

Matthew 19:16 V-APA-NMS
GRK: ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν
NAS: And someone came to Him and said,
KJV: behold, one came and said unto him,
INT: behold one having come to him said

Matthew 21:28 V-APA-NMS
GRK: δύο καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ
NAS: sons, and he came to the first
KJV: and he came to the first,
INT: two and having come to the first

Matthew 21:30 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ τῷ
NAS: The man came to the second and said
KJV: And he came to the second, and said
INT: having come moreover to the

Matthew 25:20 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ὁ τὰ
NAS: talents came up and brought
KJV: five talents came and brought other
INT: And having come he who the

Matthew 25:22 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ καὶ
NAS: talents came up and said,
KJV: two talents came and said, Lord,
INT: having come moreover also

Matthew 25:24 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ καὶ
NAS: talent came up and said,
KJV: the one talent came and said, Lord,
INT: having come moreover also

Matthew 26:49 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ
NAS: Immediately Judas went to Jesus
KJV: forthwith he came to Jesus,
INT: And immediately having come up to Jesus

Matthew 27:58 V-APA-NMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
NAS: This man went to Pilate and asked
KJV: He went to Pilate, and begged
INT: He having gone to Pilate

Matthew 28:2 V-APA-NMS
GRK: οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν
NAS: from heaven and came and rolled away
KJV: heaven, and came and rolled back
INT: heaven and having come rolled away the

Matthew 28:18 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus came up and spoke
KJV: And Jesus came and spake unto them,
INT: And having come to [them] Jesus

Mark 1:31 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν
NAS: And He came to her and raised
KJV: And he came and took her
INT: And having come to [her] he raised up her

Mark 12:28 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν
NAS: of the scribes came and heard
KJV: of the scribes came, and having heard
INT: And having come up one of the

Mark 14:45 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει
NAS: Judas immediately went to Him, saying,
KJV: as soon as he was come, he goeth straightway
INT: having arrived immediately having come up to him he says

Luke 7:14 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς
NAS: And He came up and touched the coffin;
KJV: And he came and touched the bier:
INT: And having come up he touched the

Luke 10:34 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ
NAS: and came to him and bandaged
KJV: And went to [him], and bound up
INT: and having approached bound up the

Luke 23:52 V-APA-NMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
NAS: this man went to Pilate and asked
KJV: This [man] went unto Pilate,
INT: he having gone to Pilate

Acts 9:1 V-APA-NMS
GRK: τοῦ κυρίου προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ
NAS: of the Lord, went to the high priest,
KJV: of the Lord, went unto the high priest,
INT: of the Lord having come to the high priest

Acts 22:26 V-APA-NMS
GRK: ὁ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ
NAS: heard [this], he went to the commander
KJV: heard [that], he went and told
INT: the centurion having gone to the chief captain

Acts 22:27 V-APA-NMS
GRK: προσελθὼν δὲ ὁ
NAS: The commander came and said to him, Tell
KJV: the chief captain came, and said
INT: having come up moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page