σώματα
Englishman's Concordance
σώματα (sōmata) — 10 Occurrences

Matthew 27:52 N-NNP
GRK: καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων
NAS: and many bodies of the saints
KJV: and many bodies of the saints which
INT: and many bodies of the fallen asleep

John 19:31 N-NNP
GRK: σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ
NAS: so that the bodies would not remain
KJV: that the bodies should
INT: cross the bodies on the

Romans 1:24 N-ANP
GRK: ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν
NAS: so that their bodies would be dishonored
KJV: their own bodies between
INT: to be dishonored the bodies of them between

Romans 8:11 N-ANP
GRK: τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ
NAS: to your mortal bodies through
KJV: your mortal bodies by his
INT: to the mortal bodies of you on account of

Romans 12:1 N-ANP
GRK: παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν
NAS: to present your bodies a living
KJV: your bodies a living
INT: to present the bodies of you a sacrifice

1 Corinthians 6:15 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη
NAS: Do you not know that your bodies are members
KJV: that your bodies are the members
INT: that the bodies of you members

1 Corinthians 15:40 N-NNP
GRK: καὶ σώματα ἐπουράνια καὶ
NAS: heavenly bodies and earthly
KJV: celestial bodies, and
INT: And bodies [there are] heavenly and

1 Corinthians 15:40 N-NNP
GRK: ἐπουράνια καὶ σώματα ἐπίγεια ἀλλὰ
NAS: and earthly bodies, but the glory
KJV: bodies, and bodies terrestrial: but
INT: heavenly and bodies earthly but

Ephesians 5:28 N-ANP
GRK: τὰ ἑαυτῶν σώματα ὁ ἀγαπῶν
NAS: as their own bodies. He who loves
KJV: their own bodies. He that loveth
INT: the of themselves bodies he that loves

Hebrews 13:11 N-NNP
GRK: τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω
NAS: For the bodies of those animals
KJV: For the bodies of those beasts,
INT: of these the bodies are burned outside

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page