σῶσαι
Englishman's Concordance
σῶσαι (sōsai) — 15 Occurrences

Matthew 16:25 V-ANA
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν
NAS: wishes to save his life
KJV: whosoever will save his life
INT: life of him to save will lose it

Matthew 18:11 V-ANA
GRK: τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός
KJV: is come to save that which
INT: of man to save that which has been lost

Matthew 27:42 V-ANA
GRK: οὐ δύναται σῶσαι βασιλεὺς Ἰσραήλ
NAS: He cannot save Himself.
KJV: himself he cannot save. If he be
INT: not his is able to save King of Israel

Mark 3:4 V-ANA
GRK: κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι
NAS: on the Sabbath, to save a life
KJV: or to do evil? to save life, or
INT: to do evil life to save or to kill

Mark 8:35 V-ANA
GRK: αὐτοῦ ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν
NAS: wishes to save his life
KJV: whosoever will save his life
INT: his life to save will lose it

Mark 15:31 V-ANA
GRK: οὐ δύναται σῶσαι
NAS: others; He cannot save Himself.
KJV: himself he cannot save.
INT: not he is able to save

Luke 6:9 V-ANA
GRK: κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι
NAS: on the Sabbath, to save a life
KJV: or to do evil? to save life, or
INT: to do evil life to save or to destroy

Luke 9:24 V-ANA
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν
NAS: wishes to save his life
KJV: whosoever will save his life
INT: life of him to save will lose it

Luke 9:56 V-ANA
GRK: ἀπολέσαι αλλα σῶσαι καὶ ἐπορεύθησαν
KJV: but to save [them]. And
INT: to destroy but to save And they went

Luke 19:10 V-ANA
GRK: ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός
NAS: to seek and to save that which was lost.
KJV: and to save that which was lost.
INT: to seek and to save that which has been lost

1 Corinthians 1:21 V-ANA
GRK: τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας
NAS: of the message preached to save those
KJV: of preaching to save them that believe.
INT: of the proclamation to save those that believe

1 Timothy 1:15 V-ANA
GRK: κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι ὧν πρῶτός
NAS: into the world to save sinners,
KJV: the world to save sinners;
INT: world sinners to save of whom [the] foremost

James 1:21 V-ANA
GRK: τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς
NAS: which is able to save your souls.
KJV: which is able to save your souls.
INT: which [is] able to save the souls

James 2:14 V-ANA
GRK: ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν
NAS: Can that faith save him?
KJV: can faith save him?
INT: faith to save him

James 4:12 V-ANA
GRK: ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι
NAS: the One who is able to save and to destroy;
KJV: who is able to save and to destroy:
INT: who is able to save and to destroy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page