στόματα
Englishman's Concordance
στόματα (stomata) — 3 Occurrences

Hebrews 11:33 N-ANP
GRK: ἐπαγγελιῶν ἔφραξαν στόματα λεόντων
NAS: promises, shut the mouths of lions,
KJV: promises, stopped the mouths of lions,
INT: promises stopped [the] mouths of lions

Hebrews 11:34 N-ANP
GRK: πυρός ἔφυγον στόματα μαχαίρης ἐδυναμώθησαν
NAS: escaped the edge of the sword,
KJV: escaped the edge of the sword,
INT: of fire escaped [the] mouths of [the] sword acquired strength

James 3:3 N-ANP
GRK: εἰς τὰ στόματα βάλλομεν εἰς
NAS: into the horses' mouths so
KJV: in the horses' mouths, that they
INT: in the mouths we put for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page